DAŇOVÁ PORADNA

Placení záloh na daň z příjmů v roce 2010

Ministerstvo financí ČR vydalo tiskovou zprávu k problematice placení záloh na daně z příjmů v roce 2010. Učinilo tak především z důvodu množících se dotazů daňových subjektů. Zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydané Ministerstvem financí pod č.j. 43/20 650/2009-431 dne 23. 2. 2009 se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak.

Zdroj: Česká daňová správa


Pětiletá lhůta pro vrácení sociálního pojištění

V druhé polovině ledna 2010 byla v nejmenovaném deníku publikována zavádějící informace, která zpochybňovala pětiletou promlčení lhůtu pro vrácení pojistného na sociální zabezpečení. Autor textu ve svém článku o vrácení pojistného na sociální zabezpečení zpochybňuje pětiletou promlčecí lhůtu, která zazněla na tiskové konferenci ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky. Prý ji v zákoně nenašel.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se však v této věci vyjádřilo jasně:

Vrácení tzv. sociálního pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Konkrétně § 17 s názvem "Přeplatek pojistného".
V odstavci 1 se píše: "Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li takový závazek, použije se přeplatku na pojistném k jeho úhradě."

Ve věcech pojistného na sociální pojištění se postupuje vždy podle výše citovaného právního předpisu, který má charakter veřejnoprávní úpravy. Ve věcech řízení, která se týkají sociálního zabezpečení, pak "pravidla" stanovuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, konkrétně § 104a a následující.

Je tedy zřejmé, že přeplatky a nedoplatky na pojistném se neřídí občanským zákoníkem a mají speciální úpravu. Z ní vyplývá, že pokud vznikl přeplatek na pojistném v roce 2007, běží pětiletá lhůta pro jeho vrácení od začátku roku 2008 a uplyne 31. prosince 2012.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR